חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הסכמי ממון

עניין הרכוש המשותף שצברו בני זוג במהלך חייהם המשותפים הוא אחד הנושאים המרכזיים בהליך גירושין. מדובר באחד הנושאים הרגישים ביותר בעל השלכות לעתידם הכלכלי של בני הזוג. שני ערכאות מוסמכות לדון בענייני רכוש בעת גירושין והם בית המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני (לבית הדין הרבני יש סמכות לדון רק בתנאי שענייני הרכוש נכרכו בתביעת הגירושין והתביעה הרכושית לא הוגשה קודם לכן לבית משפט לענייני משפחה עלידי עו”ד משפחה).

בענייני חלוקת רכוש ישנה חשיבות למועד נישואי בני הזוג, האם נישאו לפני 01.01.1974 או לאחר מכן.
נישואין לפני 01.01.1974 – “חזקת השיתוף”

אם בני הזוג נישאו לפני ה-01.01.1974 (מועד כניסתו לתוקף של חוק יחסי ממון בין בני זוג), מדובר בשיתוף קנייני מיידי. לבן הזוג קמה במהלך הנישואין זכות קניינית בנכס עצמו, ולכן הוא יכול לדרוש את חלקו בכל עת. זכות זו מוגדרת בשם “הלכת השיתוף”. הלכת השיתוף מבוססת על תפיסה ערכית של שוויון וצדק.

עו"ד דיני משפחה – לתאום פגישה חייגו :

0737841738

יחסי ממון ורכוש

תנאי החזקה

תנאי החזקה

על מנת להחיל את הלכת השיתוף על בני הזוג להוכיח קיומם של שני תנאים:

אורך חיים תקין – אין צורך להציג חיים הרמוניים, די בהצגת חיים משותפים תחת קורת גג אחת ללא קרע או פירוד משמעותי. נפסק כי מריבות פוקדות מעת לעת בני זוג ואין בהם כשלעצמם כדי לשלול את שיתוף הצדדים. ניסיון החיים מלמד כי יחסי בין בני זוג נתונים לעליות ומורדות.

מאמץ משותף – כל אחד מבני הזוג תורם את חלקו. נפסק כי אישה שהיא עקרת בית יש לראות במאמציה בגידול הילדים או בעידוד הבעל כשקול למאמצי הבעל בעבודתו.

הלכת השיתוף חלה על כל זכות בעלת שווי כלכלי לרבות נכסים עסקיים. כל הרכוש אשר נצבר במהלך הנישואין מתחלק בעת חלוקת רכוש בין בני הזוג בחלקים שווים. הגדרת רכוש כוללת, בין היתר, נכסי מקרקעין, מיטלטלין, מניות, קופות גמל, חסכונות, זכויות פנסיוניות, נכסים עסקיים, מוניטין עסקי וכל זכות בעלת ערך כלכלי שנצברה במהלך הנישואין.
תחולת החזקה על רכוש עסקי

הפסיקה קבעה כי אין מקום להבחין בין נכסי משפחה (כגון דירת מגורים), לבין נכסים עסקיים. מכאן גם אם הבעל מטפל לבדו בעסק והאישה כשכירה מחוץ לבית או מתפקדת כעקרת בית, עדיין תחול חזקת השיתוף על הרכוש העסקי , כל עוד בני הזוג חיו חיים משותפים וכל אחד מבני הזוג תורם את חלקו בתוך הבית או מחוצה לו.
תחולת החזקה על “נכסים חיצוניים”

הפסיקה הרחיבה יותר ויותר את הנכסים אשר נכסים לתוך השיתוף, עד כי לעיתים כללה בהם גם נכסים חיצוניים, היינו נכסים שבאו אל מי מהצדדים ללא פרי מאמץ משותף ולא במהלך הנישואין, אלא מלפני הנישואים או מחוצה להם, אשר נרכשו ע”י אחד הצדדים לפני נישואיהם, בין אם מדובר בדירת מגורים שנרכשה לפני הנישואין או נכסים עסקיים. הרחבה זו הוחלה בנסיבות של נישואים ארוכים, בהם במשך עשרות שנים מקיימים בני הזוג משק בית משפחתי במאמץ משותף, דבר שמטשטש את הגבולות וישנה הטמעה של רכוש ולפיכך תחול החזקה על הנכסים החיצוניים.

שלילת החזקה

שלילת החזקה

צד המבקש לסתור את החזקה עליו מוטל הנטל להוכיח כוונה של ממש של בני הזוג, לכך שרכוש מסוים לא יהיה משותף. יודגש, כי הנטל הינו כבד מאוד ונדרשות אינדיקציות רבות ומשמעותיות על מנת שבית המשפט ייקבע, כי לא חלה חזקת השיתוף בין בני הזוג שבפניו. יודגש כי עצם רישום הרכוש על שם אחד מבני הזוג אינו מפריך את קיומה של חזקת השיתוף. נפסק כי חשבונות בנק נפרדים אינם מלמדים בהכרח על כוונת בני הזוג הפרדה רכושית. כמו כן אחד מבני הזוג אינו יכול להוציא נכסים מהשיתוף כאקט חד צדדי. הוצאת נכסים מהשיתוף צריכה להיעשות כאקט פוזיטיבי ונעשה בהסכמת שני בני הזוג ומגולם בהסכם (הסכם ממון).

תוקף רישום רכוש על אחד מבני הזוג

תוקף רישום רכוש על אחד מבני הזוג

על פי תפיסה זו הרישום אינו משקף בהכרח את הבעלות האמיתית. רישום על שם אחד מבני הזוג אינו שולל את בעלות בן הזוג השני במחצית אותו רכוש. יחד עם זאת, בן הזוג שהרכוש לא רשום על שמו צריך לנקוט במשנה זהירות כדי למנוע מבן הזוג השני למכור את הנכס ללא ידיעתו ולפיכך כדאי שיעשה שימוש בסעדים זמניים כגון עיקולים וצווי מניעה, במידה ויש סכנה.

שיתוף בחובות

שיתוף בחובות

חובות שנובעים ממהלך החיים המשותפים או מרכישת נכס משותף, משותפים לבני הזוג כפי שהזכויות משותפות. אם אחד מבני הזוג חייב סכום מסוים לצד שלישי, הרי שבני הזוג נושאים בחוב זה בחלקים שווים במערכת היחסים הפנימית שביניהם, מבלי שהדבר יקנה לצד השלישי זכות תביעה כנגד בן הזוג השני.

זוגות שנישאו החל מיום 01.01.1974: ''הסדר איזון המשאבים'' (חוק יחסי ממון)

זוגות שנישאו החל מיום 01.01.1974: ”הסדר איזון המשאבים” (חוק יחסי ממון)

חוק יחסי ממון חל על זוגות שנישאו לאחר 01.01.1974 וקובע כי בהעדר הסכם ממון, חלוקת הרכוש בין בני הזוג תהייה בדרך של איזון משאבים.

הסדר איזון המשאבים יוצר הפרדה מוחלטת של נכסי בני-הזוג במהלך הנישואין, כאשר עם פקיעת הנישואין הרכוש מתחלק בין בני-הזוג על-פי שוויים של כלל נכסי בני-הזוג, למעט נכסים מסוימים המפורטים בחוק. האיזון נעשה על דרך חישוב שווי נכסיו של כל אחד מבני-הזוג ותשלום ההפרש מהצד שברשותו רכוש/זכויות רבים יותר לבן הזוג שברשותו פחות רכוש/זכויות.

בן הזוג אשר אמור לקבל את הכספים אינו רשאי לעתור לזכויות על הנכסים באמצעות פסק דין הצהרתי. עם זאת, בן זוג זה יכול לבקש מבית המשפט להמציא עבורו צו מניעה אשר אוסר על בן זוגו לבצע דיס-פוזיציה בנכסים תוך כדי הוצאתם מהאיזון. צו מניעה זה מונע מבן הזוג את מכירת נכסים או את העברתם במתנה תוך כדי ניסיון להבריחם מהאיזון.

נכסים שלא מחולקים במסגרת הסדר איזון המשאבים

נכסים שלא מחולקים במסגרת הסדר איזון המשאבים

  • נכסים שהיו לבני הזוג ערב הנישואין.
  • מתנות שניתנו לאחד מבני הזוג במהלך הנישואין.
  • ירושות שקיבל אחד מבני הזוג במהלך הנישואין.
  • נכסים שהוסכם ע”י בני הזוג שלא יחולקו.
  • כספי גימלאות שונות שמגיעים לבני הזוג על פי חיקוק (בגין מוות או נזק גוף) או גימלא שמשולמת ע”י המוסד לביטוח לאומי.
מתי יחול הסדר איזון המשאבים

מתי יחול הסדר איזון המשאבים

ככלל הסדר איזון המשאבים יחול עם פקיעת הנישואין, כלומר עם מוות או גירושין. יחד עם זאת בית המשפט רשאי להורות על ביצוע הסדר איזון המשאבים גם לפני פקיעת הנישואין בהתקיים אחד התנאים הבאים:

  • בין הצדדים קיים קרע מהותי.
  • בני הזוג חיים בנפרד במשך תשעה חודשים לפחות.

 

חלפה שנה מיום שנפתח אחד ההליכים הבאים:

  • הליך המביע רצון של אחד הצדדים לפרק את הקשר.
  • הוגשה תביעה לחלוקת רכוש בין הצדדים (כגון תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין).
יחסי ממון ורכוש

יחסי ממון ורכוש

אופן חלוקת הנכסים שנכנסים לאיזון

אופן חלוקת הנכסים שנכנסים לאיזון

ככלל החלוקה היא חצי חצי. יחד עם זאת לביהמ”ש יש סמכות לחלק את הנכסים בצורה לא שוויונית בהתבסס בין היתר על כושר ההשתכרות של הצדדים.

מוניטין ונכסי קריירה
נכסי קריירה הם נכסים לא מוחשיים המשפיעים על כושר ההשתכרות שצבר בן הזוג במהלך תקופת הנישואין לרבות מוניטין אישיים, תואר אקדמי, רישיון מקצועי, דרגה מקצועית ועוד. ביהמ”ש העליון הכיר בזכותו של בן הזוג בנכסי קריירה של בן זוגו. יודגש כי בד בבד בית המשפט העליון הכיר בקשיים הגלומים בחלוקת נכסי קריירה ולפיכך קבע כי אופן חלוקתם ייעשה באופן שונה מהדרך בה מחלקים נכסים מוחשיים. ביהמ”ש העליון קבע כי אינו רואה סיבה בגינה נכסי קריירה לא יהיו נכסים ברי חלוקה וכי כללי הלכת השיתוף יחולו עליהם. הדבר כרוך בטעם שאין לשלול מבן הזוג את חלקו בפירות נכסי הקריירה של האחר, שכן התמיכה והעזרה שלו סייעו לבן הזוג לשפר את כושר השתכרותו.

תנאי יסודי להחלת חזקת השיתוף על נכסי קריירה: פער השתכרות משמעותי בין בני הזוג

תנאי יסודי להחלת חזקת השיתוף על נכסי קריירה: פער השתכרות משמעותי בין בני הזוג

בית המשפט העליון קבע כי אופן החלוקה של נכסי קריירה יעשה על ידי בחינת הפער שנוצר בין בני הזוג עקב הנישואין תוך איזונו בכסף או בשווה כסף. זאת, לאחר שתופחת מן הפער התרומה שבאה מכישרון אישי וכן התרומה שנוצרה לפני הקשר הזוגי או לאחר שפורק. מה שנותר לאחר הפחתות אלו הוא התוצר של המאמץ המשותף ואותו יש לחלק בחלקים שווים. כמו כן ביהמ”ש צריך לשקול שיקולים נוספים כגון: משך הקשר, גיל בני הזוג ואופק השתכרותם, הפרשי ההשתכרות מראשית הקשר ועד סופו, נתונים על רכישת ההשכלה וצבירת הניסיון ומידת הוויתור שעשה בן הזוג לצורך השגת נכסי הקריירה של בן הזוג השני. (בע”מ 4623/04).

אופן חלוקת נכסי הקריירה: קיימות שתי אפשרויות לגבי אופן התשלום של הפיצוי בגין נכסי קריירה. תשלומים עיתיים או תשלום חד פעמי.

אופציות

אופציות

אופציות הן זכויות שניתנות לעובד על ידי החברה לרכישת מניות החברה. האופציות יכולות להינתן לעובד כתגמול עבור עבודה שביצע בעבר או כתמריץ על עבודה שיבצע בעתיד או בעבור שניהם גם יחד. לאופציות יש “תקופת הבשלה” שרק עם סיומה ניתן לממש אותן, ולא כל אופציה “מבשילה” ומגיעה לשלב המימוש. יתרה מכך אין לדעת מה יהיה שוויה בעת המימוש אם בכלל.

חלוקת אופציות מהווה דרך תגמול נפוצה בתעשיית ההייטק ולפיכך ביהמ”ש נדרש לבחון האם האופציות מהוות נכסים ברי חלוקה בעת גירושין. נקודת המוצא אותה בוחן בית המשפט בעניין זה: עבור מה ניתנו האופציות בגין עבודה שבוצעה או כתמריץ עתידי:

אופציות שניתנו בגין עבודה שנעשתה בתקופת הנישואין – מדובר בנכס בר איזון אופציות שניתנו במהלך הנישואין עבור עבודה שנעשתה לפני הנישואין – לא ייחשבו כנכס בר איזון.
לאחר שהוכרע אלו אופציות נכנסות לאיזון, מתעוררת שאלה נוספת – הערכת שוויין. מאחר ולא ידוע מה יהיה שוויין של האופציות ביום המימוש, הפתרון המומלץ והשכיח יותר, הוא לא להכריע בדבר ערכן העתידי של האופציות ולא לבצע את החלוקה והאיזון בעת הגירושין אלא להותיר אלמנט זה של חלוקת רכוש בין בני זוג ליום בו ימומשו האופציות בפועל. הפתרון הפחות שכיח ופחות מומלץ הוא מינוי מומחה שיעריך את שוויון של האופציות על מנת שערך זה יחולק בין הצדדים.

זכויות סוציאליות

זכויות סוציאליות

מדובר בפנסיה, פיצוי פיטורין, קופ”ג, קרנות השתלמות, ביטוח מנהלים וכיוצא באלו, שנצברו במהלך הנישואין הנכללים במסגרת איזון המשאבים בין בני זוג עם פקיעת נישואיהם (עבור בני זוג שנישאו לאחר 01.01.1974) או בגדר נכסים שיחולקו באופן שווה בעת חלוקת הרכוש בין בני זוג שעל יחסיהם הרכושיים חלה הלכת השיתוף (נישאו לפני 01.01.1974 או /שהוגדרו כידועים בציבור).

מדובר בזכויות שחלקן יחולקו באופן מידי וחלקן יחולקו בין הצדדים במועד תשלומם העתידי (צווי בית המשפט יבטיחו את שמירת הזכויות הללו עבור בן הזוג שאינו רשום). בהסכמה בין הצדדים ניתן להעריך את שוויין של הזכויות העתידיות ולשלמן בתשלום חד פעמי במועד חלוקת הרכוש או איזונו.
בית המשפט העליון קבע כי כספי הפנסיה יועברו לבן הזוג ע”י בן הזוג הרשום ולא ע”י הגוף שמחזיק בזכויות בפועל (למשל חברת הביטוח, צה”ל, וכד').

פירוק שיתוף בדירת מגורים

פירוק שיתוף בדירת מגורים

אחד המהלכים הטעונים ביותר בפירוק שיתוף בין בני זוג שמתגרשים הוא פירוק שיתוף בדירת המגורים המשפחתית. בית המשפט יכול, בנסיבות המתאימות, לעכב את ההוראה על פירוק השיתוף בדירת המגורים של בני הזוג, אם ברצונו להגיע למצב בו כל עניינם של בני הזוג יוסדר באופן כולל.

כך למשל כאשר בית המשפט נוכח כי ההתדיינות עלולה להיות מורכבת וארוכה, יהיה מקום להורות על פירוק שיתוף מהיר, בעוד שכאשר ההתדיינות בין בני הזוג אינה מורכבת וברור לכל כי פקיעת הנישואין קרבה – לא יורה בית המשפט על פירוק השיתוף.

אם דירת המגורים המשותפת היא חלק מתביעה כוללת לחלוקת רכוש בין הצדדים, ביהמ”ש רשאי לעכב את פירוק השיתוף בדירה עד שיתבררו ענייני הרכוש. עם זאת במידה וביהמ”ש מוצא כי ההתדיינות בביהמ”ש יכולה לקחת זמן רב, הוא יכול להורות על פירוק השיתוף בדירה בתחילת ההליך על מנת שלא להעמיס יתר על הצדדים, דבר שעשוי לזרז את יתר ההליכים.

במידה ועל הזוג חלה הלכת השיתוף, ביהמ”ש יכול להורות על העברת בעלות על הדירה לאחד הצדדים , תוך פיצויי האחר. במידה ועל הצדדים חל חוק יחסי ממון, חלוקת הרכוש תתרחש רק בעת פקיעת הנישואין (גט) או אם חלו התנאים לחלוקת הרכוש בטרם לפקיעת הנישואין כמפורט בפרק איזון המשאבים. כמו כן המקרה שלא חלו התנאים כאמור אחד הצדדים יכול לטעון לפירוק שיתוף בדירה מכוח חוק המקרקעין ולהותיר את יתר סוגיות הרכוש שידונו בעת פקיעת הנישואין. ביהמ”ש יבחן את נסיבות המקרה ויפסוק בהתאם לאור שיקולים שונים (משך ההליך הצפוי, מורכבות הסכסוך, הסדרת מדור לקטינים, וכיוצא באלו).

הבטחת מדור לקטינים – סעיף 40 לחוק המקרקעין, קובע כי כל פירוק שיתוף בדירת מגורים משפחתית ייעשה רק לאחר הסדרת מדור חלופי לקטינים וההורה המשמורן החיים בדירה. במקרים אלו רשאי ביהמ”ש לעכב את פירוק השיתוף בדירה עד שיוכח כי הוסדרה קורת גג עבור הקטינים וההורה המשמורן.

הסכם ממון ברחובות

מתגוררים באזור רחובות ומעוניינים לנסח הסכם ממון ברחובות? הנכם מוזמנים להכיר את עו"ד ורד לוי, עורכת דין מקצועית ומיומנת לענייני משפחה, שיודעת לנסח הסכמי ממון המותאמים באופן ספציפי לבני הזוג.

מהו הסכם ממון?

מון, כך שההסכם מאפשר לבני הזוג לקבוע את חלוקת הרכוש המקובלת על שניהם במקרה של פרידה. בעוד שחוק יחסי ממון מגדיר את דרך חלוקת הרכוש על דרך של איזון משאבים, כשעל פי רוב מה שנצבר במהלך הנישואים מתחלק באופן שווה, לרבות זכויות וחובות
הסכם ממון יכול לקבוע חלוקה שונה מזו שקובע החוק, על פי התאמה לרצונות של בני הזוג, כמו לתפור חליפה אישית מותאמת למצבם האישי והכלכלי של הצדדים.

מומלץ שהסכם הממון ינוסח על ידי עו"ד משפחה שבקיא בתחום ויוכל לבנות את ההסכם הנכון ביותר לצדדים על פי רוב, הסכם ממון נחתם בין שני בני זוג מתוך רצון להגן על רכוש שיש לצדדים ופעמים רבות עולה הצורך לחתום עליו כבין הצדדים קיימים הבדלים כלכלים מהותיים, כגון בעלות על דירה וכדומה. במקרה כזה בעל הדירה ירצה להגן על זכויותיו הכלכליות במקרה של פרידה. הסכם ממון רלוונטי הן כשמדובר בזוג שרוצה להינשא והן כשמדובר בידועים בציבור

הסכם ממון בין בני זוג שאין לאחד מהם יתרון כלכלי על האחר

באותו האופן, יתכן מצב שבו גם בני זוג שאין להם במועד החתימה על ההסכם רכוש רב, יכולים להסדיר את ענייניהם הכלכליים העתידים בהסכם ממון, על מנת להגן על הרכוש שיצברו במהלך הנישואין (במקרה של זוג שעומד להינשא) או במהלך הזוגיות (במקרה של ידועים בציבור) . בהסכם ממון יכולים בני הזוג להגדיר התנהלות רכושית במהלך הזוגיות וכן חלוקה ככל שהזוגיות תגיע לסופה. ניסוח הדברים בהסכם, יוצר ודאות ושקט נפשי.

מנסחים הסכם ממון בצורה נכונה

הסכם ממון משפיע רבות על המצב הכלכלי של המשפחה במהלך החיים המשותפים ובוודאי אחרי פרידה, ולכן חשוב לנסח אותו בצורה נכונה. בני הזוג אינם יכולים לצפות את כל המצבים האפשריים שיפריעו להם במהלך החיים המשותפים, וכאן נכנסים לתמונה עורכי דין לענייני משפחה. אנשים אלו לא רק ניסחו הסכמים רבים מסוג זה בעבר, אלא גם ניהלו ומנהלים הליכי גירושין, ויודעים בדיוק איפה בני זוג מתקשים להגיע להסכמות ואלו מוקשים יכולים לעמוד בדרך.

מספר זה הינו מספר וירטואלי, שהוא חלק משירות תוכן המופעל על ידי זאפ גרופ בע"מ ומפנה את המתקשר לבית העסק.
משתמש העושה שימוש במספר הווירטואלי, מסכים כי החברה תהא רשאית לשמור את מספר הטלפון ממנו התקשר, לכלול אותו במאגר מידע או ליצור באמצעותו קשר עם המשתמש, וכן כי המספר עשוי להשתנות מעת לעת.

מספר הטלפון הרגיל של בית העסק הוא 0737841738
דילוג לתוכן